แผนที่ อบต.

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ ห่างจากตัวอำเภอสุวรรณภูมิโดยทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 14.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีขนาด  18.25 ตารางกิโลเมตร หรือ   11,406.25 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง                 อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศใต้                      ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง           อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาขัน             อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง              อำเภอสุวรรณภูมิ