ประวัติความเป็นมา

อบต.บ่อพันขัน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ ห่างจากตัวอำเภอสุวรรณภูมิโดยทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 14.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีขนาด  18.25 ตารางกิโลเมตร หรือ   11,406.25 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง               อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศใต้               ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง           อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาขัน             อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง              อำเภอสุวรรณภูมิ

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขันเป็นพื้นที่ ที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ(ราบต่ำ) และมีบางส่วนเป็นที่ราบดอนสลับกับราบลุ่มและมีน้ำท่วมถึงในช่วงฤดูน้ำหลากในบางพื้นที่ ที่อยู่ติดกับลำน้ำ/หนองน้ำขนาดใหญ่ สภาพของพื้นที่โดยทั่วไป พื้นที่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือจะเป็นที่ราบดอนและแห้งแล้ง เช่น บ้านสุขสวัสดิ์ บ้านหนองยาง บ้านหนองหูลิงน้อย บ้านแคน ส่วนทางด้านทิศตะวันตกและทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มและแห้งแล้ง เช่นกัน แต่ในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขัง เช่น หมู่บ้านเปลือยน้อย บ้านส่อง บ้านเหล่าติ้ว ลักษณะของพื้นที่ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกจะมีความสูงและค่อยๆลาดเทต่ำลงมาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ที่มีสภาพต่ำ มีลำน้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเขตพื้นที่และเป็นแนวเขตเส้นแบ่งพื้นที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง คือ ลำห้วยหินลาด ที่ไหลมาจากเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ ผ่านตำบลหัวโทน   ตำบลห้วยหินลาด ตำบลหัวช้าง ตำบลเมืองทุ่ง ตำบลบ่อพันขัน ตำบลทุ่งศรีเมือง และตำบลจำปาขัน

ลักษณะภูมิอากาศ

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงมรสุมฤดูร้อนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งทำให้เกิดฝนตก สำหรับปริมาณน้ำฝนที่พื้นบริเวณจังหวัดได้รับนั้นส่วนมากจะเกิดจากผลกระทบของพายุหมุน เขตร้อนที่เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนาม/ประเทศลาว และเข้าสู่ประเทศไทยช่วงฤดูร้อนในเดือนเมษายน จะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 40-41 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดช่วงฤดูหนาวในเดือนมกราคม ประมาณ 8-11 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยวัดปริมาณน้ำฝน ช่วงระหว่างเดือน มกราคม – ตุลาคม ของปี มีปริมาณน้ำฝนทั้งหมดประมาณ 1,200 มิลลิเมตร และมีจำนวน วันฝนตกประมาณ 85-98 วัน/ปี เดือนที่มีจำนวนวันฝนตกมาก คือ เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม

ประชากรและเขตการปกครอง

                                องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน มีพื้นที่ประมาณ 18.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,406.25 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน   หมู่ 1 เปลือยน้อย หมู่ 2 หนองยาง หมู่ 3 หนองหูลิงน้อย หมู่ 4 ส่อง หมู่ 5 แคน  หมู่ 6 หนองไผ่ หมู่ 7 เหล่าติ้ว หมู่ 8 สุขสวัสดิ์ หมู่ 9 เหล่าติ้ว

โดยหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ  บ้านสุขสวัสดิ์ รองลงมาคือ บ้านเปลือยน้อย บ้านส่อง และบ้านหนองยาง

จำนวนประชากรใน ตำบลบ่อพันขัน

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน รวมทั้งสิ้น 4,867  คนเป็นชาย 2,508  คน หญิง 2,359 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 907  ครัวเรือน สำหรับหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ บ้านสุขสวัสดิ์ บ้านเปลือยน้อย และบ้านส่อง มีประชากรเท่ากับ 818,637 และ 610 คน  ความหนาแน่นของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 12.57  คน/ไร่  หรือ  266  คน/ตารางกิโลเมตร  หมู่บ้านที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด   คือ   บ้านเหล่าติ้ว  หมู่  7  รองลงมา  คือ   บ้านหนองไผ่ และบ้านเหล่าติ้ว  หมู่  9   มีความหนาแน่นเท่ากับ  4.40  3.10  และ   2.98   คน/ไร่

ด้านการศึกษา

            มีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (สพฐ.) 3 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน 1  แห่ง ระกอบด้วย

1.             โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว (ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ขยายโอกาสทางการศึกษา

2.             โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (ระดับอนุบาล-ป.6)

3.             โรงเรียนบ้านหนองยาง  หนองไผ่  (ระดับอนุบาล-ป.6)

4.             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จำนวน    –     แห่ง

5.             โรงเรียนอาชีวะศึกษา                   จำนวน    –     แห่ง

6.             ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)           จำนวน    –     แห่ง

7.             โรงเรียนของเอกชน                      จำนวน    –     แห่ง

8.             สถานศึกษาอื่น ๆ                        จำนวน    –      แห่ง

 

 ด้านสาธารณสุข

ในเขตพื้นที่ อบต.บ่อพันขัน มีบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย 5 คน แยกเป็นข้าราชการประจำ 3 คน และลูกจ้างประจำสถานีอนามัย 2 คน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข  1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านเปลือยน้อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์

สำหรับข้อมูลอื่นๆ  มีดังนี้

1.             โรงพยาบาล                            จำนวน   –    แห่ง

2.             ร้านขายยาแผนปัจจุบัน               จำนวน   –    แห่ง

3.             โรคระบาด/โรคติดต่อที่พบในท้องถิ่นมี    โรคฉี่หนู, ท้องร่วง , ไข้เลือดออก, เอดส์

4.             ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV + positive)     จำนวน   16  คน

5.             อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ         จำนวนร้อยละ  100

        


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้